Obec Mojné

Novinky

<< <  Stránka 2 z 10  > >>

26. 02. 2013
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
04. 05. 2012
I.ročník Mojenské Zlaté udice
30. 01. 2012
VIII. Obecní ples
v Mojném 4.února 2012
v Hospůdce pod kaštanem

<< <  Stránka 2 z 10  > >>

Důležité zákony a předpisy

Soupiska důležitých zákonů

Ústava České republiky
Evropská charta místní samosprávy
Listina základních práv a svobod (úst.zákon č. 23/1991 Sb. a 2/1993 Sb.)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech - platný od voleb do zastupitelstva krajů
Zákon č. 129/2001 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí zmajetku ČR do vlastnictví obcí
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření srozpočtovými prostředky ČR a obcí vČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zák.
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě , ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č.175/1990 Sb
Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů (454/2000...)
Nařízení vlády č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce čl. zastupitelstev
Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 80/1920 Sb. a vládní nařízení č.169/1932 Sb., o pamětních knihách obecních
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků zvlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému majetku
Vyhláška č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění zákona č.149/1998 Sb.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993
Sb. a zákona č.98/1999 Sb.
Zákon č. 138/1973., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy kbudovám a některé vlastnické vtahy
Vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná sužív. bytu
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příroda a krajiny
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Zákon č. 212/1994 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev vobcích
Vyhláška č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb.


Dokumenty

Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb. dokument


Související odkazy

Sbírka zákonů ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional